Nätverket LedarStegen

Våra samarbeten med LedarStegen som bas

 

Nätverket LedarStegen
… är öppet för alla som läst och tagit till sig LedarStegens modeller och verktyg. Kärnan utgörs av certifierade LedarStegs-coacher. Dessa har alla fått en dokumenterad förmåga att på egen hand eller tillsammans i projekt utbilda och handleda både individer och grupper till att utveckla sitt ledarskap. 

Vi har med skickliga LedarStegs-coacher tagit fram en serie av kurser och utbildningsprogram som kan hjälpa chefer och ledningsgrupper i alla typer av organisationer att utveckla sitt ledarskap.  Dessa kurser kan vi anpassa efter ert utgångsläge och era utmaningar. All vår utbildning med tillhörande handledning vilar på LedarStegs-metodiken.

Tema-utbildningar
Braveship anordnar, i samarbete med nätverket, dialog-seminarier under rubriken “BYGG LEDARSKAP … och dig själv“.
I dessa varvas korta teori-avsnitt med insiktsfulla erfarenhetsutbyten i vackra miljöer som erbjuder ‘långlunch-aktiviteter’ (som t.ex. fjällvandring). 

Mer information om introduktionskurser, certifiering och tema-utbildningar hittar du på  www.ledarstegen.se 

 

 

Några röster om Bengts handledning och böcker:

“Bengt har varit en fantastisk ledare – han har lett oss framåt med sakkunskap och humor.”

Anonym i utvärdering efter en “studiecirkel”

“Jag har under utbildningen åter hittat min vilja till att bli en bättre chef.”

Brita Björnbacka-Brunell
Utbildningschef

“Vi har haft stor behållning av våra möten och av din bok, och vi gillar skarpt ditt sätt att undervisa och leda diskussionerna.

Allt är motiverande och stärkande, och dessutom roligt! 😊

Ann-Maj Björkell-Holm
Avdelningschef, i mejl efter en intern utvärdering i ledningsgruppen för Yrkesakademin i Österbotten

 

LedarStegs-metodiken

Metodiken som våra utbildningar och handledning vilar på är väl underbyggd och utprovad. Den bygger på att varva genomgångar och diskussioner samt att regelbundet pröva och utvärdera nästa steg i den egna utvecklingen. Grunden är att – baserat på LedarStegens begrepp, modeller och verktyg:

  • Utgå från behovsanalys och självutvärdering
  • Varva förståelse med tillämpning
  • Erbjuda stöd av en coach

Program för ledarskapsutveckling 

Vi erbjuder allt från öppna grundkurser till stora organisationsanpassade program. 

Eftersom allt följer en mycket tydlig “röd tråd” enligt LedarStegs-metodiken kan vi hela tiden erbjuda det som passar din/er situation och nuvarande nivå.

Coachning av individer och ledningsgrupper

Våra certifierade och erfarna LedarStegs-coacher kan handleda både individer och ledningsgrupper med utgångspunkt från LedarStegens metodik.

Certifiering

Vårt certifieringsprogram är en utbildning för dig som vill utveckla ditt eget ledarskap och/eller vill kunna lära ut och coacha andra ledare i LedarStegens grund-läggande modeller och verktyg.  Metodiken kallas FFA-coachning.
Som ”Certifierad LedarStegen-Coach” får du en gedigen grund för att utveckla både ditt eget och andras ledarskap. 

Nätverket

Nätverket LedarStegen erbjuder en mötesplats för alla som brinner för ledarskapsutveckling. En speciell del av nätverket är till för dig som arbetar som konsult för att hjälpa andra utveckla sitt ledarskap.

  • Erfarenhetsutbyte
  • Tillgång till verktyg
  • Möten under trivsamma former

Börja din utvecklingsresa

LedarStegen erbjuder en resa i ledarskapsutveckling. Vare sig du gör den som individ eller om ni gör den som ledningsgrupp börjar resan med att ta första steget.

Om du vill veta mer om Nätverket LedarStegen och våra utbildningar: Skicka in formuläret så hör vi av oss så snart vi kan, eller kontakta någon av oss i nätverket.

  • Carin Gustafsson på 0706 381052
  • Janne Andersson på  0793 031969
  • Irja Hökås på  0703 17 78 20
  • Tor Berggrund på 0708 692500

Personligt om LedarStegen

 

“Det här skulle jag vetat då jag stod i början av min ledar- och chefskarriär”

var den första tanken som slog mig efter att ha läst boken LedarStegen. Sedan infann sig insikten om att det är en ständigt pågående process att utvecklas som ledare.

Du kommer att läsa boken med dina glasögon utifrån dina erfarenheter. Men när jag klättrar upp för LedarStegen lutad mot mitt träd, ett steg i taget, med mina utmaningar och sammanhang, då reflekterar jag över de många paralleller jag ser mellan olika typer av ledarskap som jag själv sett. Jag får också en teoretisk bekräftelse på ledarskap som jag upplevt lett till mätbar framgång. Senast som produktionschef på ett företag där vi i ledningen tillsammans påbörjade en resa som på 5 år resulterade i mer än en halverad kassation, halverat antal kundklagomål och mer än en fördubbling av produktiviteten. Som kronan på verket för detta arbete tilldelades vi Svenska Lean-priset 2015. Grunden till den framgången kan mycket väl tillskrivas ett ledarskap med Tuff Omsorg, som Bengt Savén så väl uttrycker det. Utan att veta formeln på förhand skapade vi förutsättningarna för att lyckas, tränade oss och medarbetarna samt jobbade med attityder och byggde en lärande kultur (eller som det heter i boken: vi stärkte FFA, dvs. förutsättningar, förmågor och attityder).

Vi bottnade tidigt i våra mål och vision (Bottna), synliggjorde flöden, arbetsuppgifter och deadlines (Synliggör). Vi fortsatte sedan med att hitta våra verktyg för att identifiera och åtgärda grundorsaker samt skapade en struktur och förutsättningar för ledare att se sina medarbetare (Se). För att komma vidare mot vår vision och högt uppsatta mål var vikten av att utmana stor och att göra det i en lagom dos utan att skapa stress (Utmana). Att bygga högpresterande lag är en fantastiskt givande uppgift för en ledare, som jag själv aldrig upplevt att jag blivit klar med (Bygg).

När du klättrar uppför LedarStegen steg för steg kommer du successivt att utveckla en strategi och struktur för vart du vill ta ditt unika ledarskap. Du kommer också i appendixen hitta en guldgruva som jag varmt rekommenderar dig att utforska och finna guldklimpar i. Reflektera gärna tillsammans med kollegor eller i din ledningsgrupp och behållningen kommer att öka ytterligare.

Det är med stor glädje och förhoppning jag skriver dessa rader. Glädje för att jag tycker LedarStegen är en fantastiskt bra och pedagogisk handbok i ledarskap. Förhoppning för att jag hoppas och tror på dess stora spridning bland ledare, nya såväl som erfarna, i stora såväl som små organisationer. LedarStegen guidar  dig på resan mot ditt mästerliga ledarskap. Ett litet steg i taget utifrån dina egna förutsättningar.

Anna Celsing

Personligt om LedarStegen

“Följ mig!”

Det är en fras jag både har hört och själv har sagt vid otaliga tillfällen som major i Försvarsmakten. Den fungerar nästan alltid. Varför den fungerar är en intressant fråga, men ännu intressantare kanske är varför den ibland inte fungerar? Vad är egentligen ett framgångsrikt ledarskap? Det finns ett generalsvar på den frågan; var en föregångare, eller lead by example. Bengt Savéns bok impregneras av detta svar, i alla delar, vilket bekräftar en stor del av mina ledarerfarenheter och gör boken trovärdig. Det märks att Bengt har varit med. På riktigt.
Men att föregå med gott exempel fungerar bara om man grundlagt sitt ledarskap ordentligt och det är därför jag önskar att jag hade haft LedarStegen som ung officer för mer än 20 år sedan, eller när jag bytte karriär till konsult och sedermera företagsledare ett drygt decennium senare.

En av mina viktigaste ledarerfarenheter, vilken också är ett genomgående tema i LedarStegen, är hur otroligt viktigt byggandet av laganda är för ett framgångsrikt ledarskap. Alla ska kunna känna samhörighet, motivation och en högre mening som går utöver personliga intressen, eller som det uttrycks i boken: ”en för alla, alla för en”. Enligt mina erfarenheter är det bästa sättet att skapa en sådan laganda att visa Tuff Omsorg och dagligt Mod. Att, i vardagen, våga utmana och ställa krav på sina medarbetare och samtidigt visa omsorg är inte bara avgörande, det är dessutom en svår balansgång, framförallt för oerfarna ledare.

”Det finns inga genvägar till att bli en bra ledare” upprepades tidigt i min karriär. Så här i efterhand är jag dock övertygad om att det faktiskt finns genvägar. Jag inser nu att jag utvecklades med stöd av egna erfarenheter och bra förebilder, MEN att jag saknade en bra och praktiskt orienterad handbok, guide eller ledstång för att utforma mitt personliga, vardagliga ledarskap. Bengt Savéns bok är just en sådan rak och tydlig handbok fylld med praktiska verktyg för det vardagliga ledarskapet. Även om den, på ett positivt sätt, skiljer sig från mycket av den ledarskapslitteratur jag plöjt genom åren så finns det mycket i LedarStegen som taktar mot modern ledarskapsforskning och moderna förändringsorienterade ledarskapsteorier. Exempelvis lyfter LedarStegen fram moraliska aspekter, värderingar, känslor och förändringorientering samt vikten av resultatet, att åsidosätta egenintresset samt betydelsen av personligt ansvar vilket återfinns i de välutvecklade teorierna om transformativt respektive transaktionellt ledarskap.

Jag är övertygad om att LedarStegen i allt väsentligt fungerar på alla nivåer i både dagens och morgondagens organisationer – såväl i näringsliv som i offentlig sektor. Som sagt, jag önskar att jag vore 20 år yngre …

Jason Martin

Personligt om LedarStegen

“Äntligen …
… en ledarskapsbok som handlar om vad människor behöver veta, förstå och uppleva för att vilja förbättra och utvecklas i en verksamhet. Med enkla bilder och språk lyckas författare Bengt Savén att få olika viktiga ord som vision, samarbete, arbetsstandard, ledarstandard, ledarbidrag, arbetsbidrag, struktur, kultur och värdegrund att sorteras i 3 olika modeller som ökar din förståelse för ledarskapet. Med LedarStegen blir det ordning och reda i din ledarhjärna. Jag ser flera användningsområden efter att ha läst boken. Egentligen borde det vara en personlig rättighet att förstå vad ledarskap innebär och vad du behöver fokusera på som ledare. Metoden är universell och med djup förståelse av bokens innehåll går den även att använda för att leda dig själv, din familj, din arbetsgrupp, din verksamhet, din kommun och din nation. Det är samma mekanismer som är viktiga för att människan ska känna sig stimulerad och vilja bidra med ett värdeskapande beteende till sig själv och andra.”   

Tove Thyni