mobil_huvud


Certifiering, Partnernätverk och licenser

Citat från möte i Nätverket LedarStegen: "Det funkar! ... Mellancheferna har med LedarStegsModellen blivit rustade med både verktyg och mod."

Vi erbjuder certifiering i LedarStegen med Bengt Savén som examinator och kvalitetsansvarig.
Certifiering är ett naturligt första steg (men inget krav) innan man går med i Nätverket LedarStegen. Kontakta oss på BraveShip för mer info.
Certifieringsprocessen ger en grundlig utbildning i både LedarStegens modeller och i hur man coachar andra till utveckling. Den innehåller både träffar, hemarbete och coachning - med en avslutande muntlig examen samt en cermoni med diplomering. 
Är du certifierad har du rätt att kalla dig FFA-coach och utbilda baserat på LedarStegen.
 

Certifiering till ”Certifierad Coach LedarStegen”

LedarStegs-coachning (eller FFA-coachning) är en målorienterad form av coachning där vanlig coach-teknik kombineras med kopplingar till LedarStegen.
   Coachnings-teknik med aktivt lyssnande (fokuserat lyssnande på vad medarbetaren verkligen säger och globalt lyssnande av det som inte sägs) och kraftfullt frågande (enkla, öppna, utforskande och utmanande frågor) har i kombination med LedarStegens modeller visat sig mycket effektiv för att stödja individers utveckling.  Coachningen relateras till coacheens vardag och hennes självupplevda utmaningar, samt samt hennes kopplingar till de begrepp och modeller i LedarStegen som hon anser vara användbara för ett nästa utvecklingssteg (mer info i slutet på denna sida).

I samarbete med PurpleTree AB erbjuder vi ett program för certifiering:
   Utvecklingsprogrammet ”Certifierad Coach LedarStegen” är riktat till  personer som vill kunna lära ut och coacha andra ledare i LedarStegens grundläggande modeller och verktyg. För att officiellt få använda titeln ”Certifierad Coach LedarStegen” krävs genomgången utbildning samt godkänd examinering. Utbildning och personlig coachning tillhandahålls av PurpleTree AB medan examineringen genomförs av upphovsmannen till LedarStegen, Bengt Savén.
 
Programmet är indelat i 3 delar. Del 1 består av en kunskapsdel, del 2 inriktas på att utveckla förmågan att coacha andra ledare och skapa förändring baserat på LedarStegen. Del 3 utgörs av själva examinationen. I del 1 arbetar deltagarna individuellt med inlämningsuppgifter kopplade till förståelse av LedarStegens bärande modeller. Mellan träff 2 och 3 jobbar deltagarna med en personlig uppgift - oftast att själva lära ut och coacha en egen adept i LedarStegen. Parallelt ges man möjlighet till individuell coachning av handledaren.

Är du intresserad? Mejla Tor Berggrund på PurpleTree ( tor@purpletree.se ) för mer information, tider och priser.
 

Nätverket LedarStegen

Vi är en grupp som förenas av vår strävan att stödja ledarskapsutveckling samt vår övertygelse om att LedarStegen ger riktning och verktyg för en sådan utveckling.
Vi har regelbundet utbyte via telefonmöten samt ses några gånger per år för att lära av varandra och ha trevligt.
För att gå med i nätverket bör du vara certifierad eller ha påbörjat programmet för certiering till Coach LedarStegen.
Läs mer på nätverkets hemsida: natverketledarstegen.se 
 

Licensavtal för ledarstegen

Om du eller din organisation vill ha rätten att använda text och figurer från LedarStegen kan du för en låg avgift köpa den rätten (inkl. rådgivning och rabatt på bokpriser) via ett licensavtal. Licenstagare får tillgång upphovsrättsskyddat material, bl.a. alla figurer i boken, för egna utbildnings-, marknadsförings- och coachningsunderlag. Avtal finns både för internt bruk och för affärsverksamhet (för konsulter/coacher). Kontakta oss på BraveShip för mer info.

Att coacha med stöd av ledarstegen (FFA-coachning)

I FFA-coachning möts två jämlikar, coachen och coacheen, där den förstnämnde inte behöver vara expert på den senares arbetsområde.
(I FFA-coachande ledarskap där chefen är "coachen" finns en formell maktrelation som påverkar processen - men som ändå till stora delar liknar FFA-coachning.) 
Ett coachande förhållningssätt kännetecknas framförallt av att coachen: 

  • skapar öppenhet och ärlighet baserat på ömsesidig tillit
  • tror på människan och hennes inneboende potential
  • är positiv, närvarande och nyfiken
  • strävar till att skapa lärande (som kan möjliggöra att coacheen kan ta sig an nya arbetsuppgifter)
  • stimulerar den coachade att ta personligt ansvar, våga pröva och reflektera
  • både utmanar och stödjer

Coachningen kan med fördel följa processen Mål? -> Nuläge? -> Alternativ? -> Handlingsåtagande? (jfr. GROW = Goal, Reality, Options, Will do) eller alternativt, om man väljer att utgå från en händelse, blir processen : Problemsituation/utmaning? ->  Verkligt beteende? -> Önskat beteende? -> Handlingsåtagande?
Processens mål är i bägge dessa fall ett handlingsåtagande, ett beslut att göra något, från coacheens sida.

FFA-coachningens hörnstenar är:

  1. Aktivt lyssnande (fokuserat lyssnande på vad coacheen verkligen säger och globalt lyssnande av det som inte sägs)
  2. Effektivt/kraftfullt frågande (enkla, öppna, utforskande och utmanande frågor - med känsla för tajming)
  3. Kopplingar och dialog kring LedarStegens modeller (t.ex. FFA/bidragsmodellen) och verktyg då detta gynnar lärandet
  4. Åtagande att öva/pröva mellan coachningstillfällena.

FFA/Bidragsmodellen kan ofta användas i det effektiva frågandet, t.ex. som i frågan "Tror du att utmaningen/möjligheten beror på F, F eller A (förutsättningar, förmågor eller attityder) ... bland medarbetare, resp. hos ledarskapet?", eller som i återmatningen/frågan "Det verkar som Du har en styrka i förmågan/attityden X. Vad tror du själv?... Hur kan du använda använda den styrkan?" 
Även andra modeller och verktyg i LedarStegen kan infogas i både diskussioner och "att-göra-åtaganden" mellan coach-tillfällen.
 

Följande förenkling används ibland för att sätta fingret på skillnaden mellan coachning, chefsskap och ledarskap:
"Du är ansvarig" (coachning) ..."Jag är ansvarig" (chefsskap) ... "Vi är ansvariga" (ledarskap).


 

Värdet av ffa-coachning

Janne Andersson är en av nätverkets coacher som med stor framgång har handlett många chefer i flera organisationer utifrån LedarStegens 5 steg. Vid utvärderingar av coach-programmen har det bedömda värdet av FFA-coachning i nio fall av tio hamnat på högsta bedömningen (10 av 10). Här är några exempel på svar från utvärderingens fråga Har du fått några "Aha-upplevelser" under coachprogrammet?

”Ja absolut! Den starkaste var nog att få förståelse för min egen värdegrund, vad jag står på/ vad jag bottnar i. Det gav mig en klar kartbild över varför jag ”är som jag är”, hur jag kan agera framåt och vad jag står för. Det gav mig en tydlighet för mig själv.”
Sofia
Verksamhetsutvecklare 

"Jag har insett vikten av att ha definierat 'Bottna-delen', att alla är väl införstådda med de spelregler och värdegrund som gäller."
Mats
Linjechef
 
"Framförallt om Ledarbidragen - både till mig men även till mina medarbetare, samt SamarbetsTrädet med förbättra och leverera (blir lätt fokus på enbart leverans). Dessutom hur jag kan använda min egen kalender för att avsätta tid till att utöva ledarskap i min grupp."
Christian
Sektionschef 

Henrik Weibach har utvärderat ledarstegscoachningen av chefer internt på Saab Communication. Han konstaterar att snittet på frågan om hur adepten  upplevde värdet av coachningen (1 – låg, 10 – hög) låg på 9,2. På frågan "Har du ändrat ditt sätt att leda inom något område som en följd av coachprogrammet?" fick man bl.a. svaren att "står på mig mer – självförtroende", "tydligare och synligare ledarskap", "mer
lyhörd", "kortare och oftare medarbetarsamtal".